SEARCH

Khamis, 27 Jun 2013

SUKAREWAN TOURISM MALAYSIA

satunsiam.blogspot.com
TRAVEL BLOG MALAYSIA THAILAND
http://voluntourism.motour.gov.my/

POLISI SUKARELA DAN GARIS PANDUAN PROGRAM VOLUNTOURISM

[DEFINISI]
 1. Penganjur - Kementerian Pelancongan
 2. Sukarelawan - sukarelawan yang mendaftar di bawah program Voluntourism
 3. Sukarelawan Area - Lokasi untuk sekiranya:
  • 1Malaysia Green 1Malaysia Clean
  • 1Malaysia Masterchef
  • 1Malaysia Voluntutoring
  • 1Malaysia Volunsharing
  • 1Malaysia Acara
[DASAR]
PERATURAN BIASA
1.Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan program Voluntourism pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada Sukarelawan, di mana pihak penganjur akan membuat satu usaha untuk memaklumkan kepada Sukarelawan sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum tarikh acara.
2.Pihak Penganjur berhak untuk menggunakan mana-mana gambar, gambar bergerak, rakaman dan / atau apa-apa rekod lain Sukarelawan bagi apa-apa maksud yang sah, termasuk pengiklanan komersial.
3.Sukarelawan diperlukan untuk mengelak daripada memberikan apa-apa maklumat yang boleh dianggap sulit atau dikhaskan untuk pengetahuan semata-mata Penganjur. Jika didatangi oleh mana-mana anggota media, Sukarelawan adalah untuk merujuk mereka dengan segera kepada Penganjur hadir untuk tindakan yang sewajarnya.
4.Sukarelawan hendaklah mematuhi dasar dan garis panduan dan tidak boleh memegang Penganjur, penaja mereka, pegawai-pegawai yang dilantik atau kakitangan yang bertanggungjawab bagi apa-apa kecederaan kemalangan atau kehilangan nyawa jua yang mungkin berlaku dalam perjalanan, atau sebagai hasil daripada beliau / penyertaannya dalam acara tersebut.

SYARAT PENDAFTARAN
5.Untuk semua Sukarelawan di bawah umur 18 tahun, ibu bapa atau penjaga yang sah hendaklah mengisi borang tanggung rugi apabila mendaftar dalam talian, yang jika gagal, Pihak Penganjur berhak untuk menolak pendaftaran sukarelawan itu.
6.Sukarelawan bersetuju untuk:
 1. memberikan maklumat yang benar, tepat terkini dan lengkap tentang Sukarelawan yang terkandung dalam borang pendaftaran ("Data Pendaftaran")
 2. mengekalkan keselamatan kata laluan Sukarelawan dan pengenalan; dan
 3. mengemaskinikan Data Pendaftaran untuk memastikan ia benar, tepat, semasa dan lengkap. Penganjur boleh menghubungi Sukarelawan dari masa ke semasa melalui e-mel. Mana-mana notis yang dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar dengan Penganjur hendaklah disifatkan sebagai diterima oleh Sukarelawan. Maklumat mengenai tarikh taklimat dan tarikh penting yang berkaitan akan disebarkan melalui alamat e-mel yang disediakan.
7.Semua Sukarelawan mesti berupaya untuk melakukan kepada jadual masa yang disediakan di laman web sebelum mendaftar dalam talian. Latihan (jika berkenaan) dan taklimat adalah wajib untuk semua Sukarelawan dan kehadiran akan diambil. Maklumat penting yang berguna akan disebarkan dalam mesyuarat ini. Peringatan e-mel akan dihantar kepada Sukarelawan sebelum latihan atau taklimat tarikh.
8.Sukarelawan akan diperuntukkan kepada peranan pilihan mereka setakat yang mungkin, dengan pengalaman yang berkaitan atau kemahiran khas diambil kira. Walau bagaimanapun, pada budi bicara Penganjur berhak untuk mengagihkan semula jawatan mengikut keperluan semasa.
9.Sukarelawan dinasihatkan untuk mengemaskini pangkalan data apa-apa perubahan dalam butiran peribadi mereka untuk menerima maklumat yang paling terkini yang berkaitan dengan acara tersebut.
10.Sukarelawan yang ingin menarik diri daripada acara tersebut hendaklah memaklumkan kepada Penganjur hasrat mereka dengan 'telefon atau e-mel' sekurang-kurangnya dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum tarikh acara atau di masa yang mungkin terawal.
11.Pihak Penganjur berhak untuk menghadkan dan / atau menolak apa-apa permohonan untuk pendaftaran.
12.Sukarelawan, yang merupakan seorang yang yang telah mendaftar untuk mengambil bahagian dalam Program Voluntourism, dianggap telah memberi kebenaran bertulis kepada Penganjur untuk Penganjur untuk mengumpul, menganalisis dan mengumpul apa-apa maklumat peribadi yang berkaitan dengan sukarelawan itu, sebagai Penganjur boleh di budi bicara mutlak mereka beranggapan patut, termasuk tanpa had, maklumat untuk program Penganjur ', perancangan, pemprosesan data, statistik atau risiko analisis, penyelidikan, dana dan / atau apa-apa maksud lain dalam menjalankan fungsi kuasa Kementerian Pelancongan.

PERLINDUNGAN INSURANS DAN LANGKAH KESELAMATAN
13.Tiada insurans akan disediakan oleh Penganjur untuk Sukarelawan. Walau bagaimanapun, pihak penganjur akan memastikan keselamatan Sukarelawan dilindungi dengan baik semasa Program Voluntourism itu.
14.Sukarelawan untuk mengambil tanggungjawab untuk keselamatan mereka sendiri.
15.Semua kecederaan perlu dilaporkan kepada Penganjur dan Penganjur akan mengambil tindakan yang perlu ke arah itu.

PEMECATAN of SUKARELAWAN
16.Penganjur berhak untuk menolak atau mengambil apa-apa tindakan undang-undang terhadap Sukarelawan yang timbul daripada tugas / beliau berdasarkan kepada mana-mana tindakan yang berikut:
 • Melepaskan apa-apa maklumat sulit kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan;
 • Kecurangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan maklumat palsu semasa pendaftaran;
 • Pencurian, termasuk tetapi tidak terhad kepada mencuri Sukarelawan kelayakan / cenderamata. Kes-kes seperti akan dirujuk kepada pihak polis, ibu bapa, penjaga dan / atau pihak sekolah yang sesuai;
 • Ketidakhadiran, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketiadaan duti tanpa memaklumkan kepada pemimpin masing-masing atau Penganjur; atau
 • Tingkah laku yang tidak sesuai, termasuk tetapi tidak terhad kepada gangguan daripada mana-mana orang awam, sukarelawan atau kakitangan lain.
Sukarelawan yang dipecat kerana apa-apa sebab-sebab di atas, atau bagi apa-apa tingkah laku yang lain yang mana Penganjur difikirkan tidak boleh diterima, boleh pada budi bicara Penganjur 'disenarai hitam untuk mengelakkan daripada individu yang sukarela untuk acara-acara akan datang.

[PANDUAN]

KELAKUAN
17.Semua kecederaan perlu dilaporkan kepada Penganjur dan Penganjur akan mengambil tindakan yang perlu ke arah itu.
18.Sukarelawan digalakkan untuk menjaga butir-butir hubungan pemimpin-pemimpin mereka untuk tujuan kecemasan.
19.Tiada sukarelawan dibenarkan untuk mengeluarkan atau membuat salinan mana-mana dokumen yang berkaitan dengan acara itu tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada pasukan Penganjur.

PENEPIAN PROGRAM VOLUNTOURISM

Dengan sukarela dalam program Voluntourism, saya, Sukarelawan, bersetuju untuk mematuhi ini Polisi & Garis Panduan. Saya faham bahawa Pemilik Acara dan Penganjur berhak untuk meminda Polisi & Garis Panduan dalam apa-apa cara dan pada bila-bila masa yang difikirkan perlu atau sesuai. Saya bersetuju untuk membuat diri saya ada, tanpa sebarang bayaran pampasan, untuk penampilan publisiti tambahan sebagaimana yang semunasabahnya dikehendaki oleh Penganjur. Saya tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu, memberi apa-apa temuduga atau membuat, memberi atau mengeluarkan apa-apa kenyataan untuk penerbitan, atau sebaliknya akan dibuat awam, dengan apa jua cara yang berkaitan dengan acara tersebut. Saya membenarkan penggunaan imej yang mungkin termasuk saya, di mana-mana rekod acara atau promosi masa depan acara itu.

0 comments: